เติมเกมออนไลน์
เติมเกมออนไลน์

OTP24HR.COM


ข้อมลู API

  ยศ :
  คงเหลือ : บาท
  GEN APIKEY :

**** อย่าให้บุคคลอื่นรู้ API KEY ของท่านเด็ดขาด ****

เช็คยอดเงินคงเหลือ

Parameters
รายละเอียด
HTTP Method POST
API URL https://otp24hr.com/api/v1
action
balance
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api

ตัวอย่าง !! URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=balance

( รูปภาพประกอบ )

Response


( รูปภาพประกอบ )

ดึงรายการสินค้า

Parameters
รายละเอียด
HTTP Method GET
API URL https://otp24hr.com/api/v1
action getpack หรือ getsocial หรือ getgames หรือ getphone
ตัวอย่าง !! URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=getpack
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=getsocial&per=10
(per คือ % ที่ต้องการบวกราคาเพิ่ม จากตัวอย่างบวกเพิ่ม 10% !!) URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=getgames
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=getphone

( รูปภาพประกอบ )

Response


( รูปภาพประกอบ )


getpack

type_code = รหัสสินค้า
app = ประเภทสินค้า
name = ชื่อสินค้า
img = ลิ้งค์รูปสินค้า
msg = รายละเอียด
price = ราคาสินค้า
exp = วันหมดอายุ
amount = สินค้าคงเหลือ

getsocial

category = กลุ่มของสินค้า
name = ชื่อสินค้า
min = จำนวนขั่นต่ำ ( ต่อครั้ง)
max = จำนวนสูงสุด ( ต่อครั้ง)
price = ราคาสินค้าลูกค้ากำหนดได้ / 1000
ตัวอย่าง : https://otp24hr.com/api/v1?action=getsocial&per=10
(per คือ % ที่ต้องการบวกราคาเพิ่ม จากตัวอย่างบวกเพิ่ม 10% !!) price_ori = ราคาจากทางร้าน / 1000
type_code = รหัสสินค้า

getgames

type_game = โค๊ดเกมส์ที่ต้องส่ง
namegame = ชื่อเกมส์
img = ภาพสินค้า
img_icon = ภาพไอคอน
img_howto = ภาพวิธีรับ UID
discount = ส่วนลด
savergame = เซฟเวอร์เกมส์
[
name = ชื่อ server
value = ค่าที่ต้องส่ง
]
denominationData = รายละเอียดสินค้า
[
type_code = โค๊ดไอเทมที่ต้องส่ง
price = ราคาสินค้า
description = ชื่อแพคสินค้า
]

getphone

phone = เบอร์โทร

สั่งซื้อสินค้า

Parameters
รายละเอียด
HTTP Method POST
API URL https://otp24hr.com/api/v1
Key
action
buypack
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api
type_code = รหัสสินค้า
amount = จำนวนซื้อสินค้า
email = E-mail ( Youtube สำหรับใช้เม็ลลูกค้า )

buysocial
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api
type_code = รหัสสินค้า
link = ลิ้งค์ที่ต้องการปั้ม
amount = จำนวนซื้อสินค้า

buygame
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api
type_game = รหัสเกมส์
type_code = รหัสไอเทม
game_server = server ( หากมี Server ให้ส่งมา )

buyotp
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api
id = ไอดี
( วิธีเอาไอดีจะอยู่ใน ปุ่ม ซื้อข้อความ เป็น data-id อยู่ในไฟล์ Log )

ตัวอย่าง !! URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=buypack
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=buysocial
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=buygame
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=buyotp

( รูปภาพประกอบ )

Response

( รูปภาพประกอบ )


buypack

status = สถานะ success / error
name = ชื่อสินค้า
textid = ข้อมลูสินค้า
amount = จำนวนซื้อสินค้า
price = ราคาสินค้า
total_credit = เครดิตคงเหลือ
linkz = ซื้อมากกว่า 3 รายการจะเป็น ลิ้งค์ .txt !!

buysocial

status = สถานะ success / error
order = เลขออเดอร์
name = ชื่อรายการ
link = ลิ้งค์ที่ปั้ม
amount = จำนวนซื้อสินค้า
price = ราคาสินค้า
credit_toltal = ยอดคงเหลือ

buygame

status = สถานะ success / error
order = เลขออเดอร์
name = ชื่อเกมส์
type_name = รายการ
uid = uid ที่เติมเงิน
price = ราคาสินค้า
credit_toltal = ยอดคงเหลือ

buyotp

status = สถานะ success / error
Phone = เบอร์โทรศัพท์
msg = ข้อความ OTP
price = ราคาสินค้า
credit_toltal = ยอดคงเหลือ

ดึงประวัติ

Parameters
รายละเอียด
HTTP Method POST
API URL https://otp24hr.com/api/v1
Key
action
logpack
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api

logsocaial
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api

loggame
( Data ที่ต้องส่ง )

keyapi = ส่ง Key Api
order = เลข order ( ถ้าไม่ใส่จะแสดงทั้งหมด )

ตัวอย่าง !! URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=logpack
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=logsocaial
URL : https://otp24hr.com/api/v1?action=loggame

( รูปภาพประกอบ )

Response


( รูปภาพประกอบ )


logpack

id = เลขรายการ
linktext = ไฟล์ .txt
msg = ข้อมลูสินค้า
amount = จำนวนซื้อสินค้า
price = ราคาสินค้า
time = เวลา

logsocaial

id = เลขรายการ
link = ลิ้งค์ที่ปั้ม
msg = ข้อมลูสินค้า
amount = จำนวนซื้อสินค้า
price = ราคาสินค้า
time = เวลา
status = สถานะการทำงาน

loggame

order = เลขรายการ
name = ชื่อสินค้า
data = ข้อมลูสินค้า
price = ราคาสินค้า
time = เวลา
status = สถานะ
( ถ้าหากจะเช็ค Status รายการให้ส่ง Post เลข Order เข้ามา )

ติดต่อเรา